Структурно-семантичні особливості словотвірної парадигми префіксальних дієслів із значенням наближення в українській і польській мовах.

Автор(и)

  • L. V. Sehin Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2075-2970.2019.37.3

Ключові слова:

словотвірна парадигма, словотвірний потенціал, словотвірне значення, девербатив, словотворчий формант

Анотація

У статті проаналізовано структурно-семантичні особливості типової словотвірної парадигми префіксальних дієслів динамічної просторової локалізованості із значенням віддалення в українській і польській мовах. З’ясовано, що для досліджуваних префіксальних дієслів характерна чотиризонна типова словотвірна парадигма з 13 словотвірними значеннями («опредметнена дія», «знаряддя дії», «місце дії», «виконавець дії», «об’єкт дії», «ознака об’єкта за дією», «ознака суб’єкта за дією», «призначений для того, на що вказує твірна основа», «дистрибутивність дії», «виконуючи дію, переводити щось із стану об’єкта в стан суб’єкта», «однократність дії», «кумулятивність дії», «адвербіалізація дії»). Виявлено, що досліджувані дієслова української мови породжують похідні чотирьох частиномовних блоків, а девербативи реалізують 11 словотвірних значень типової словотвірної парадигми. Серед девербативів польської мови виявлено іменники, ад’єктиви та дієслова, тобто типова словотвірна парадигма складається з трьох блоків з 10 семантичними позиціями. Спільними для обох мов є 9 словотвірних значень, однак окремі семантичні позиції заповнені лише в одній із мов («однократність дії», «адвербіалізація дії» – в українській мові; «місце дії», «кумулятивність дії» – у польській мові). Констатовано, що частиномовні блоки польської мови вдвічі більше кількісно наповнені, більша в польській мові й максимальна глибина семантичної позиції «опредметнена дія» та лише поодинокі твірні не породжують похідні.

Біографія автора

L. V. Sehin, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат філологічних наук, доцент кафедри романських мов і світової літератури факультету іноземних мов

Посилання

Arutiunova, N. D. (1976). Predlozheniye i ego smysl. M. : Nauka.

Bezpoiasko, O. K., Horodenska, K. H., Rusanivskyi, V. M. (1993). Hramatyka ukrainskoi movy. K. : Lybid.

Buzashiova, K. (1987). Vozmozhnosti i granitsy modelirovaniya na urovne slovoobrazovatelnykh paradigm (ss. 14–19). Sopostavitelnoye izucheniye slovoobrazovaniya slavyanskikh yazykov. M. : Nauka.

Buzassyova, K. (1974). Simantická struktura slovenskych deverbativ. Bratislava.

Greshchuk, V. V., Bachkur, R. O., Dzhochka, I. F., Poslavska, N. M. (2007). Narysy z osnovotsentrychnoi deryvatolohii. Ivano-Frankivsk : Misto NV.

Hramatyka suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy. Morfolohiia (2017). [avtory: I. R. Vykhovanets, K. H. Horodenska, A. P. Zahnitko, S. O. Sokolova; za red. K. H. Horodenskoi]. K. : Vydavnychyi dim Dmytra Buraho.

Hrytsyk, N. I. (1979). Diieslova nablyzhennia z prefiksom pry- u zistavlenni z rosiiskymy, (ss. 70–75). Movoznavstvo. № 6.

Hrytsyk, N. I. (1980). Semantyko-stylistychna kharakterystyka diiesliv iz znachenniam prybuttia, (ss. 82–88). Movoznavstvo. № 4.

Iaroshenko, N. (2005). Zistavnyi analiz slovotvirnykh paradyhm diiesliv sazhat, sadyty i sadzic u rosiiskii, ukrainskii i polskii movakh ХIKХ-ХХ st. (ss. 305–309) Linhvistychni studii: zb. nauk. prats. Donetsk : DonNU, Vyp. 13.

Khamidullina, A. M. (1981) Otglagol`ny`e imena deyatelya v onomasiologicheskom aspekte (ss. 67–74). Issledovaniya po semantike. Leksicheskaya i semanticheskaya semantika. Ufa : Bashkirskij gos. un-t.

Klimenko, N. F. (1991). Slovoobrazovatelnyye gnezda slov kak obyekt tipologicheskogo izucheniya (ss. 81–83). Aktualnyye problemy russkogo slovoobrazovaniya : materialy VІ resp. nauchn.- prakt. konf. Samarkand.

Klymenko, N. F. (2004). Slovotvirna paradyhma (s. 619). Ukrainska mova. Entsyklopediia (2-e vyd., zi zmin. i dop.). K. : Vydavnytstvo «Ukrainska entsyklopediia» im. M. P. Bazhana.

Klymenko, N. F. (2008). Dyferentsiini ta intehratsiini protsesy v leksytsi ta slovotvorenni suchasnoi ukrainskoi movy. Movoznavstvo, № 2–3, 136–147.

Kushlyk, O. P. (2015). Slovotvirna paradyhmatyka pokhidnykh diiesliv v ukrainskii movi. Drohobych : Kolo.

Malankowska-Statkiewicz Marta (2017) Potencjał słowotwórczy wybranych czasowników dźwiękonaśladowczych w języku czeskim i polskim (ss. 255–265). Slavica Wratislaviensia. Opole : Wyd-wo Uniwersytetu Opolskiego, Volum 165.

Mykhailyk, R. P. (1995). Semantyko-hramatychna struktura diiesliv na -sia v suchasnii ukrainskii movi (Avtoref. dys. …kand. filol. nauk: 10.02.01). Kyiv.

Saykiyeva, S. M. (1970). Glagoly dvizheniya-peremeshcheniya v sovremennom russkom yazyke (Avtoref. dis. … kand. filol. nauk). Alma-Ata.

Sehin, L. V. (2003). Strukturno-semantychna typolohiia slovotvirnykh paradyhm diiesliv dynamichnoi prostorovoi lokalizovanosti v ukrainskii i polskii movakh (Avtoref. dys. … kand. filol. nauk : spets. 10.02.17). Donetsk.

Sokolova, S. O. (2003). Prefiksalnyi slovotvir diiesliv u suchasnii ukrainskii movi. K. : Nauk. dumka.

Valiukh, Z. O. (2005). Slovotvirna paradyhmatyka imennyka v ukrainskii movi. Kyiv–Poltava : ASMI.

Valiukh, Z. O. (2013). Slovotvirna paradyhma yak obiekt zistavnoi typolohii, (ss. 6–10). Naukovyi visnyk kafedry YuNESKO Kyivskoho natsionalnoho linhvistychnoho universytetu. Filolohiia, pedahohika, psykholohiia. Vyp. 27. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2013_27_3

Yantsenetskaya, N. M. (1991). Semanticheskiye voprosy slovoobrazovaniya: proizvodyashcheye slovo. Tomsk : Izd-vo Tomsk. un-ta.

Zemskaya, E. A. (1978). O paradigmaticheskikh otnosheniyakh v slovoobrazovanii. (ss. 63–77). Russkiy yazyk: voprosy ego tstorii i sovremennogo sostoyaniya. Vinogradovskiye chteniya І–VІІІ. Moskva : Nauka.

Zemskaya, E. A., Ermakova, O. P., Rudnik-Karvat, Z. (1993). Teoreticheskiye problemy sopostavitelnogo izucheniya slovoobrazovaniya slavyanskikh yazykov (semantiko-funktsionalnyy aspekt). (ss. 248–263). Slavyanskoye yazykoznaniye. KhІ Mezhdunar. syezd slavistov. Doklady rossiyskoy delegatsii: sb. dokladov. M. : Nauka.

Zych, A. (2004). Paradygmat słowotwórczy jako jednostka badań konfrontatywnych (ss. 129– 140). Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w aspekcie lingwokulturoznawczym. Red. P. Czerwiński, H. Fontański. Katowice.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Мовні одиниці та категорії у типологічному й зіставному аспектах